Joyce He 何奕奕

高級法律及稅務經理 | 香港


秘書 Wincy Tang

 

執業資格

  • 中國上海,2001年 (目前未執業)

學歷背景

  • 中國廣東外語外貿大學文學士

  • 英國中央蘭開夏達大學國際法及商學碩士


工作語言

  • 英文
  • 普通話
  • 粵語

重要日期

  • 加入年份: 2017